X
تبلیغات
زولا
+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 12:55

پروژه ، بودجه بندی سرمایه ای doc

تحقیق و پروژه نهایی ویرایش شده با موضوع

بودجه بندی سرمایه ای ، در 72صفحه word

 

 

 

 

فهرست

چکیده 3

مقدمه4

بودجه بندی چیست7

تعریف بودجه بندی سرمایه ای8

مبانی بودجه بندی سرمایه ای11

فرایند بودجه بندی سرمایه ای14

روش های ارزیابی طرح های سرمایه گذاری19

روش های تحلیل مخاطره24

روش های مخاطره پروژه های سرمایه ای25

شناسایی پروژه های سرمایه گذاری30

ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری31

تهیه و تنظیم بودجه مخارج سرمایه ای32

روش های ارزیابی پروژه33

روشهای مبتنی بر تنزبل گردش وجوه نقد34

مقایسه روش IRR و NPV

دوره بازیافت سرمایه40

سایر عوامل موثر بر بودجه بندی سرمایه ای43

مالیات بر درامد و بودجه بندی سرمایه ای45

هزینه های سرمایه ای47

مفروضات بودجه بندی سرمایه ای52

انواع اختیارات سرمایه گذاری58

خلاصه و نتیجه گیری

منابع

 

چکیده

روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده با ابزارهای متعدد و روش های مختلف همراه است (مثل شبیه سازی مونته کارلو، معادل های قطعیت، قواعد تصمیم نظریه بازی ها و استدلال گزینه واقعی) هدف از این پژوهش بررسی کاربرد شیوه های پیچیده بودجه بندی سرمایه ای در صنعت پتروشیمی ایران است. معمولا بزرگترین و پیچیده ترین پروژه ها در حال حاضر در این صنعت انجام می شود. از آنجا که در حوزه شیوه های پیچیده بودجه بندی سرمایه ای تاکنون مطالعات تخصصی چندانی صورت نگرفته است. در این تحقیق قصد داریم به دو هدف عمده دست یابیم. نخست آنکه این شیوه ها را به صورت منسجم در یک مقاله جمع آوری و ارائه نماییم و دیگر آنکه درک مدیران فعلی صنعت روبه رشد پتروشیمی را در شرایط عدم قطعیت که ویژگی حاضر دنیای فعلی کسب و کار است مورد مطالعه قرار دهیم. با توجه به یافته های پژوهش افزایش در عدم قطعیت های خاص با کاربرد روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده (معادل های قطعیت، تکنیک نظریه بازی و تکنیک استدلال گزینه واقعی) همراه نیست و در مورد روش مونته کارلو افزایش در عدم قطعیت های خاص با کاربرد روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده شیوه مونته کارلو همراه است. همچنین می توان عنوان نمود که عامل عدم قطعیت مالی (عدم قطعیت سود و عدم قطعیت نرخ تورم) به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روی استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده محسوب می شود و عدم قطعیت نرخ تورم اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر روی روش های بودجه بندی سرمایه ای پیچیده است.

 

 

بودجه بندی چیست؟

 

 شامل فرایند منظم برنامه ریزی برای آن دسته از هزینه های سرمایه ای است که بازده آنها از یک سال تجاوز می کند و در واقع، هزینه کردن وجوه جاری است aبا پیش بینی سود نقدی آینده که از آن در سطوح مختلف سازمان استفاده می شود. بودجه بندی سرمایه ای، یکی از فرایندهای کاری مهم مدیران است زیرا با سرمایه گذاری مبالغ عمده سروکار داشته و هرگونه اشتباهی در این فرایند، منجر به زیان هایی عمده می شود. این فرایند با پیش بینی انواع طرح های سرمایه گذاری و سپس براورد انواع درامدها و هزینه های هر طرح، شروع و با گزینش بهترین طرح و سپس ارزیابی طرح انتخاب شده، خاتمه می یابد.خرید و دانلود پروژه ، بودجه بندی سرمایه ای doc