X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 12:40

دانلود تحقیق سیری در زندگی و اندیشه جان دیویی و افلاطون

 زندگی جان دیویی
جان دیو  ئی د رسال 1895 ، در برلینگتون  در ایالت ورمونت آمریکا  بدنیا آمد دوران  کودکی و  جوانی خو د را  در محیط آرام برینگتون  و  سالهای بلوغ و بار آوری خود را در شیکاگو و  نیو یورک گذراند .  ( گوتک 1386 ،ص 116  ) او  فردی در ستکار و دوست داشتنی بود
دیوئی در جوانی به  گونه ای غیر  عادی  کمرو بود  اوفردی درستکار و  دوست  داشتنی بود ، تکامل فکری دیو ئی تدریجی  بود و  تنها در  دو  سال آخر  دانشکده   بود که  نشانه های از  یک  نقطه عطف تعیین  کننده در  زندگی فری او مشاهده شد . او   در سالهای آخر  دانشکده اش  ، به نظریه پردازی فلسفی و همچنین مسائل گستر ده تر سیاسی و  اجتماعی روز علاقمند  شد .
( نقیب زاده ، ص 164-163 )
زندگی علمی و فلسفی
 در  رابطه  با زندگی علمی دیو ئی باید گفت که او ابتدا در دانشگاه ور مونت و سپس جانز ها پیکنز ، جایی که استادش ، ج.س. موریس ، تحت فلسفه هگل قرار گرفت ، تحصل نمود . در ها پکنیز ، تعلق  خاطر اساسی اش به  مفهوم  رابطه  اورگانیک بین  ذهن و عین ، هوش و جهان  که  یکی از وجوه مشخصه فلسفه اش گردید شکل گرفت
تکامل  شصیت   سال های جوانی دیدئی تغییر شکل بزرگی در جهان بینی او  نشان  می دهد در آن سنین  او به روشنفکر مبلغ اصلاحات اجتماعی تبدیل  شده  بود  و این تغییر  تدریجاً د او  بوجود آمده بود ، دیوئی ما نند جیمز از طریق فیلسوفان تجربه  گرای انگلیسی  به  پراگماتیسم نرسید  بلکه  ، برعکس او  از طریق هگل با د یالکتیک  و تصویر  گرایی کلیت  گرایش به  پراگماتیسم دست  یافت . اما  دیو ئی تاکید  هگل بر  عقل  یا روح را  به  تأکید بر علم و  اثرات آن تبدیل کرد. در  فلسفه دیوئی ، روح  مطلق  جایش  را به  عمل هوش علمی  می دهد  و  علم است  که از یک  مرحله  پیچیده  به  یک مرحله پیچیده دیگر گذر  می کند و علم  با افزایش استعدادهای انسان و افزایش  مسئولیتهای او دارای بار اخلاقی  می باشد.  ( اسکفلر ،1366 )

جان دیویی ( 1952- 1859 ) رهبر عملگرایی در آمریکا
زندگی جان دیویی1
زندگی علمی و فلسفی1
فلسفه  دیوئی2
نظرات  دیدئی در باره آموزش و پرورش2
دیوئی و مدرسه  آزمایشگاه3
وجهه های مختلف فلسفه تربیتی دیوئی3
هدف های آموزش وپرورش5
برنامه درسی5
روش تدریس6
آثار فلسفی وتربیتی دیوئی6
گزیده ای از نظرات جان دیوئی7
نقد  پراگماتیسم در تعلیم و تربیت8
نتیجه گیری8
هنر از منظر جان دیوئی9
رویکرد فلسفی دیوئی9
هنر و انتقاد از دوآلیسم12
ابزار و غایات12
تجربه زیبایی شناسانه به مثابه هسته هنر و زندگی14
رویکرد فلسفی دیوئی به هنر16
هنر و انتقاد از دوآلیسم18
نظریه زیبایی شناسی19
تجربه20
تجربه زیبایی شناسانه به مثابه هسته هنر و زندگی21
فیلسوف عملگرا- در چهارچوب سرمایه داری23
افلاطون
افلاطون و عدالت36
افلاطون هیچ گاه از نظریه مُثُل جدا نشد39
رابطه مُثُل با محسوسات چیست؟41
پاسخ به سنت گرایان !44
پیام نظریه مثل افلاطون چیست ؟47
فایدون نظریه مُثُل را تنها «طرح» می کند.48
مُثُل از دیوتیمای کاهنه شروع می شود!49
آیا زیبا از زیبایی جداست؟51
آیا زیبایی کلی همان خیر است؟51
فیلسوف حقیقی در جستجوی طبیعت ذاتی هر چیز است.52
مقایسه خورشید با مثال خیر.52
دو ملاحظه مهم در مورد یکی بودن خیر53
نقش دمیورژ با نقش عقل راهبر است.54
با دیالکتیک انسان به مشاهده خیر با عقل محض نائل میشود55
چه نسبتی بین جزیی محسوس و مثل هست؟55
مراد افلاطون از مشاهده نفس56
آیا مُثُل کثافت و موهم وجود دارد؟ تردید اول پارمنیدس!57
نظریه مُثُل جوابگوست، مادام که حامل صفات اخلاقی و هنری است57
پاسخ سقراط به نقد پارمنیدس درباب رابطه جزئی ومثال58
تردیدهای مطرح شده در پارمنیدس بی جواب می ماند!60
پارمنیدس در تردید دوم محاوره، آستین ها را بالا می زند!60
سوفسطایی و نظریه مُثُل61
نسبت صور با یکدیگر: واحد عالیترین صورت و شامل همه است62
وقتی صور با هم نمی آمیزند (پرتویی بر محاوره تئای تتوس)63
کاری که محاوره سوفسطایی می کند و کاری که نمی کند !64
کوشش چند باره برای حل مشکل خوریسموس64
از «واحد در کثیر» تا «آپیرون»67
خدا، صانع (فوتورگوس) تخت ایده آل است .67
آیا میتوانیم افلاطون را نوافلاطونی تفسیر کنیم؟69
جنبه ریاضی نظریه مُثُل70
درباره گرایش ریاضی کردن همه چیز72
ریاضی گرایی افلاطون عجیب است73
مسلک ریاضی کردن، رفیق ایدئالیسم است!73
چگونگی درک مثل توسط انسان؟ عرفانی؟74
پیشرفتی که افلاطون نسبت به پیشینیان نشان می دهد .78
افلاطون نه نوکانتی بود و نه افسانه سرا !80
افلاطون، ماریاریلکه هم نبود!81
افلاطون آنگونه مهم نبود که نیچه می گفت!82
فهرست منابع:84

 

شامل 87 صفحه فایل wordخرید و دانلود دانلود تحقیق سیری در زندگی و اندیشه جان دیویی و افلاطون