+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 01:05

تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی ( فروشگاه زنجیره‌ای شهروند)

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی

موضوع:

تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی ( فروشگاه زنجیره‌ای شهروند)

 

 

 

 

چکیده:

امروزه مهم‌ترین دغدغه‌های اکثر سازمان‌ها، تدوین و پیاده‌سازی استراتژی‌هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی، تضمین نماید. فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توجه به شرایط محیطی و قابلیت‌های کنونی و آینده خود باید استراتژی مناسبی را انتخاب نمایند تا به بقا و رشد این فروشگاه در عرصه پررقابت اقتصاد نوین کمک کند. فروشگاه زنجیره‌ای شهروند نیز از آن دسته فروشگاه‌ها می‌باشد که برای ماندگاری در محیط متلاطم، و افزایش سهم بازار باید به تدوین استراتژی بپردازد. برای تدوین استراتژی این شرکت از چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده شده است. در مرحله شروع بیانیه مأموریت فروشگاه زنجیره‌ای شهروند تعیین گردیده و سپس در مرحله ورود ماتریس ارزیابی عوامل خارج (EEE)‌ و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) آورده شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده در مراحل قبل در مرحله تطبیق و مقایسه، ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی (IE) را تشکیل داده‌ایم. در مرحله تصمیم‌گیری با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) گزینه‌های مختلف استراتژی شناسایی شده در مرحله تطبیق و مقایسه، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته، و بهترین استراتژی برای فروشگاه زنجیره‌ای شهروند انتخاب شده است.

کلمات کلیدی:

چارچوب جامع تدوین استراتژی، تدوین استراتژی، بیانیه مأموریت، ماتریس سوات، استراتژی‌های SO, ST, WO, WT ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM).

 

فهرست مطالب
مطالب                                                صفحه
فصل اول    1
کلیات پژوهش    1
1.1- مقدمه:    2
2.1- بیان مسئله    3
3.1- اهمیت و ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک    5
4.1- معرفی روش کار    6
5.1- مرحله تطبیق یا مقایسه    6
6.1- مرحله تصمیم‌گیری    7
7.1- روش جمع‌آوری اطلاعات    8
8.1- جامعه آماری    8
9.1- تعیین بیانیه مأموریت شرکت    8
10.1- بیانیه مأموریت شرکت خدمات کالای شهروند    9
فصل دوم    11
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق    11
1.2- مقدمه    12
2.2- تعریف مدیریت استراتژی    12
3.2- تعریف واژه استراتژیک    13
4.2- تعریف استراتژی    13
5.2- مزایای مدیریت استراتژیک    14
6.2- برنامه ریزی استراتژیک    16
7.2- سیر تکامل برنامه ریزی    17
8.2- تعریف برنامه ریزی استراتژیک    18
9.2- تعریف جامع برنامه ریزی    19
10.2- برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی استراتژی    20
11.2- ویژگیهای یک برنامه ریزی استراتژیک    20
12.2- راهکارهای استراتژیک    22
13.2- استراتژی سازمان ومدیریت عملکرد    23
14.2- ماموریت    26
15.2- اجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمان    27
16.2- تدوین بیانیه ماموریت سازمان    28
17.2- ماموریت سازمان در برنامه ریزی استراتژیک    28
18.2- تاریخچه استراتژی    29
19.2- استراتژی    30
20.2- استراتژی ارزش ها و رفتار سازمانی    30
21.2- استراتژی تهاجمی    31
22.2- استراتژی محافظه کارانه    32
23.2- استراتژیک تدافعی    32
24.2- استراتژی رقابتی    32
25.2- الف : شناسایی صفت و ساختار آن    34
26.2- بررسی عوامل داخلی و خارجی سازمان    35
27.2- مولفه های موفقیت استراتژی    36
28.2- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک    36
29.2- برنامه ریزی استراتژی    40
30.2- مزایای برنامه ریزی استراتژیک    40
31.2- محدودیت برنامه ریزی استراتژیک    41
32.2- اهداف سازمان در برنامه ریزی استراتژیک    43
33.2- کاهش استراتژیک هزینه ها    43
34.2- طراحی استراتژی به کمک رایانه    47
35.2- استراتژیهای کارساز    50
36.2- استراتژیهای ستونی    51
37.2- استراتژی های بازاریابی فردی    52
38.2- استراتژی قیمت گذاری تبعیض آمیز    52
39.2- استراتژی های ردیفی    53
40.2- استراتژی تملک مشتری    53
41.2- استراتژی پیش نگر    54
42.2- استراتژی های ترکیبی    54
43.2- استراتژی سازمان بسط یافته    54
44.2- استراتژی مدیریت بر مبنای اطلاع رسانی    55
45.2- استراتژی های هوشمند در تقابل با استراتژی های سنتی    55
46.2- تفکر استراتژیک    58
47.2- انفصال    59
48.2- یکپارچگی    60
49.2- پیچیدگی    61
50.2- اهمیت تفکر استراتژیک    62
51.2- در جستجوی بهترین دیدگاه تفکر استراتژیک    65
52.2- برنامه ریزی دقیق برای تغییر و تحول سازمانی    67
53.2- فعالیتهائی که در مدیریت تغییر اثربخش نقش دارند    69
54.2- رویکردهای مختلف نسبت به تحول سازمانی    69
55.2- رویکرد میانجی گرانه ( صلح آمیز )    70
56.2- رویکرد تهاجمی ( تعرضی )    70
57.2- رویکرد تلفیقی    71
58.2- رویکرد فرسایشی    72
59.2- فرصت    74
60.2- فرضیات مدرنیته درباره تغییر    75
61.2- کارآفرینی در سازمانها – نوآوری و شبکه های سازمانی در تفکر استراتژیک    75
62.2- تدوین استراتژی و سازمان یاد گیرنده    76
63.2- اهداف یادگیری    79
64.2- پویائی انسان و استراتژی سازمانی    79
65.2- تصمیم گیری فردی بر اساس منطق شخصی    81
66.2- تفکر استراتژیک و ابعاد اخلاقی    82
67.2- ماموریت ومفهوم جدید در سازمانها    82
68.2- اخلاق در سازمان و استراتژی    85
69.2- منشور تفکر اخلاقی    86
70.2- تفکر استراتژیک و توسعه بین المللی    89
71.2- تدوین استراتژی در ساختار صنعت و سازمانها    91
72.2- تعیین زنجیره ارزش    92
73.2- مزیت رقابتی جهانی    96
74.2- جهانی سازی و استراتژی جهانی    97
75.2- آینده نگری    100
76.2- دیدگاه شهودی    101
77.2- دیدگاه فرایند نگر    102
78.2- متغیر ها ی مبتنی بر تهدید    102
79.2- متغیر مبتنی بر فرصت    103
80.2- بازشناسائی عوامل بحرانی موفقیت و عوامل کلیدی موفقیت    103
81.2- ارزیابی محیط و دستیابی بر اولویت ها و چالش ها    103
82.2- تقسیم بندی مراحل مختلف فرآیند    104
83.2- پیچیدگی ایستا    104
84.2- پیچیدگی پویا    105
85.2- پیچیدگی تکاملی    105
86.2- پیچیدگی خود سازماندهی    105
87.2- گرایشهای فکری    106
88.2- گرایش ارتجاعی    106
89.2- گرایش غیر فعال    106
90.2- گرایش  فعال    107
91.2- گرایش تعاملی    107
92.2- مدیران عالی ارشد استراتژیک چگونه می اندیشند    107
93.2- مدیریت فردا    109
94.2- مدیریت فردا ، با یک نظر نهادی وسیع    109
95.2- انفجار اطلاعات    109
96.2- پیچیدگی فزاینده نظام رفتاری    110
97.2- گسستگی فزاینده چالشهای محیطی رقابت شدید و ارتباطات    110
98.2- آینده نگری ومدیریت استراتژیک :    112
99.2- ابزار ترسیم آینده چیست    116
100.2- آینده نگری    116
101.2- مکاتب اصلی شکل گیری استراتژی    118
102.2- مدیریت استراتژیک متاثر از مکتب تجویزی یا پیش تدبیری    118
103.2- مدیریت استراتژیک متاثر از مکتب توصیفی    119
104.2- مدیریت استراتژیک و تدوین چشم انداز با رویکرد تلفیقی    121
105.2- جایگاه چشم انداز در تفکر استراتژیک    122
106.2- مفاهیم و معانی چشم انداز در چارچوب مدیریت استراتژیک    124
107.2- عوامل موثر در تبین سند چشم انداز به لحاظ نظری    127
108.2- یادگیری    127
109.2- چگونگی تفکر در مورد آینده    128
110.2- تعیین ذی نفعان    128
111.2- 4-چگونگی اهداف نهائی – سازمانها و یا کسب و کار    128
112.2- تمرکز بر موفقیت ها    128
113.2- تعیین منابع    129
114.2- مدیریت قیاسی    129
115.2- نقش جامعه    129
116.2- چشم انداز بر مبنای باورهای ژاپنی    130
117.2- ارزیابی متوازن سازمانهای رقابتی    131
118.2- استراتژی و توسعه سازمانها / جامعه    133
فصل سوم    134
روش تحقیق    134
1.3- روش تحقیق:    135
2.3- روش جمع آوری اطلاعات    135
3.3- جامعه آماری    135
فصل چهارم    136
تجزیه و تحلیل یافت های پژوهش    136
1.4- یافته ها    137
2.4- مرحله ورودی    137
3.4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFEM)    137
4.4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE):    139
5.4- مرحله‌ی تطبیق و مقایسه:    141
6.4- ماتریس سوات (SWOT)    141
7.4- ماتریس داخلی و خارجی IE:    143
8.4- مرحله‌ی تصمیم‌گیری    143
9.4- ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM):    143
فصل پنجم    147
نتیجه گیری و منابع    147
1.5- نتیجه‌گیری    148
2.5- پیشنهادات    149
3.5- منابع    150خرید و دانلود تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی ( فروشگاه زنجیره‌ای شهروند)